Synopsis Fungorum 26 (2009)

540,00 Kč vč. DPH

490,91 Kč bez DPH

Různé studie hub. (2009)

Záruka (měsíce): 24

Dostupnost: Do 1 měsíce

New combinations on generic level:
Deviodontia(Parmasto) Hjortstam & Ryvarden stat. nov. ..................................49 
Hastodontia(Parmasto) Hjortstam & Ryvarden stat. nov.  .................................49
 
New Species:
Diplomitoporus insularisRyvarden  ....................................................................12
Skeletocutis brunneomarginataRyvarden  ..........................................................26
Trametes globosporaRyvarden & Aime .............................................................28
 
New combinations
Mycoaciella dusenii(Henn.) Hjortstam & Ryvarden ............................................8
Hydnophlebia omnivora(Shear) Hjortstam & Ryvarden  ...................................17
Peniophorella torquata(G. Cunn.) Hjortstam & Ryvarden  ...............................19
Xylodon adhaerisporus(E. Langer) Hjortstam & Ryvarden  ..............................34
Xylodon apacheriensis(Gilb. & Canf.) Hjortstam & Ryvarden  .........................34
Xylodon asperus(Fr.) Hjortstam & Ryvarden  ....................................................34
Xylodon bisporus (Boidin & Gilles) Hjortstam & Ryvarden ...............................34
Xylodon borealis(Kotir. & Saaren.) Hjortstam & Ryvarden.  .............................34
Xylodon bresinskyi(E. Langer) Hjortstam & Ryvarden  ...............................34-35
Xylodon brevisetus(P. Karsten) Hjortstam & Ryvarden. .....................................35
Xylodon candidissimus(Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam & Ryvarden  .............35
Xylodon capitatus(G. Cunn.) Hjortstam & Ryvarden .........................................26
Xylodon crassisporus(Greslebin & Rajchenb.) Hjortstam & Ryvarden  ............37
Xylodon crustosoglobosus(Hallenb. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarden  ......37
Xylodon fimbriatus(Sheng H. Wu) Hjortstam and Ryvarden ..............................43
Xylodon gracilis(Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden  ....................37
Xylodon hallenbergii(Sheng.H. Wu) Hjortstam & Ryvarden  ............................37
Xylodon hastifer(Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden  ....................37
Xylodon juniperi(Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden  ...........................38
Xylodon knysnanus(Van der Byl) Hjortstam & Ryvarden  .................................38
Xylodon lenisHjortstam & Ryvarden nom. nov. .................................................38
Xylodon lutescens(Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden  ..................38
Xylodon nespori(Bres.) Hjortstam & Ryvarden). ...............................................38
Xylodon nesporina(Hallenb. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarden  ..................38
Xylodon niemelaei(Sheng H. Wu) Hjortstam &  ................................................38
Xylodon nothofagi(G. Cunn.) Hjortstam & Ryvarden. .......................................39
Xylodon nudisetus(Warcup & P.H.B. Talbot) Hjortstam & Ryvarden ................39 
Xylodon poroideoefibulatus(Sheng H. Wu) Hjortstam & Ryvarden  ..................39
Xylodon pruniaceus(Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden ................39 
Xylodon rimosissimus(Peck) Hjortstam & Ryvarden  ........................................46
Xylodon rudis(Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden  ........................40
Xylodon scopinellus(Berk.) Hjortstam & Ryvarden  ..........................................40
Xylodon serpentiformis(E. Langer) Hjortstam & Ryvarden  ..............................40
Xylodon submucronatus(Hjortstam & Renvall) Hjortstam & Ryvarden  ...........40
Xylodon subscopinellus(G. Cunn.) Hjortstam & Ryvarden  ...........................40
Xylodon syringae(E. Langer) Hjortstam & Ryvarden ........................................41
Xylodon taiwanianus(Sheng.H. Wu) Hjortstam & Ryvarden  ............................41
Xylodon tenuicystidius(Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden  ...........41
Xylodon tuberculatus (Kotir. & Saaren.) Hjortstam & Ryvarden  .......................41
Xylodon verruculosus(J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarden  .............41
Lyomyces bisterigmata(Boidin & Gilles) Hjortstam & Ryvarden ......................41
Lyomyces boninensis(S. Ito & S. Imai) Hjortstam & Ryvarden .........................42
Kneiffiella antoica (Parmasto) Hjortstam & Ryvarden ........................................49
Kneiffiella byssoideus(H. Furuk.) Hjortstam & Ryvarden ..................................42
Kneiffiella decorticans(Greslebin & Rajchenb) Hjortstam & Ryvarden ............43

Ze stejné kategorie také doporučujeme